Belangrijke punten uit Startnotitie Herinrichting Stuwwalrand / Panorama Hunnerberg

STARTNOTITIE / UITGANGSPUNTEN
UITZICHT ALS CENTRAAL THEMA
De startnotitie is een product voornamelijk van A. Kuhlmann. d.d. augustus 2005
Het zou een inventarisatie zijn van dit groengebied en de ideeen die erover leven bij bewoners en gemeente. De bedoeling is dat er een visie voor het gebied wordt opgesteld en dat daaraan een uitvoeringsplan gekoppeld wordt. Accent zal worden gelegd op het uitzicht vanaf de stuwwal.

Uitgangspunt is tevens het ‘plan Schraven’ waar d.m.v. integratie van groenaanleg, parkeerinrichting, en verkeerscirculatie en veilige fietsroute, een optimale herinrichting van de gehele buurt wordt voorgestaan. Het bestemmingsplan Nijmegen Oost geeft hiervoor voldoende onderbouwing. (inrichting stuwwalrand, herstel laanbeplanting, ondergeschikte rol parkeren, vermijden verkeersaantrekkende functies)
De gemeente maakt duidelijk dat zij hier anders over denkt en deelt deze drie ‘domeinen’ op.

In de planvorming moet volgens de startnotitie rekening gehouden worden met de bredere context van het plangebied.
Er wordt uitgegaan van een gebiedsbegrenzing, maar tevens streeft de gemeente naar het herinrichten van parken in Nijmegen. Er is zodoende een sterke West-Oost lijn door de stad Nijmegen uitgezet waarin niet alleen het openbare groen, maar ook het Romeins Verleden wordt uitgezet, van Koers West tot aan de Kopse Hof. Het Romeinse Castra ligt in het plangebied. . Ook het zgn. Lingepad loopt over de stuwwal In het plangebied moeten historie en wandelroute beter zichtbaar gemaakt worden.

Hunnerberg (Panorama) en stuwwal vallen onder beide thema’s.
Maar ook de Ecologische Hoofdstructuur (van waaruit € 206.000,- zou komen) geeft deze West-Oost lijn in het oosten een extra accent.
De parkeerproblematiek bij hotel Belvoir en Haskoning hebben een negatief effect op de beleving van de stuwwal en zou opgelost moeten worden. Oplossing daarvoor wordt gegeven in het plan Schraven.
Ruimte voor cultuur in aansluiting op Museum Het Valkhof door het tentoonstellen van kunst met centraal thema ‘Het Uitzicht’.

UNICITEIT-IDENTITEIT
De landschappelijke uniciteit van dit gebied (In Nederland zijn slechts 5 plekken die deze grote waarde en uniciteit kennen) is van grote waarde, naast de belangrijke cultuur en geschiedenisaspecten. (zowel Romeinse als 19de eeuwse )
Dit is van belang voor oa omwonenden en toeristen. Verbeteren van de herkenbaarheid van Nijmegen (wandelstad).

De identiteit van het gebied zou groter worden door aan het gebied een naam te geven.
D.m.v. een wedstrijd zullen omwonende nog.meer betrokken worden bij het gebied.
Uitkomst febr. 2006.

STUWWAL
Na het verdwijnen van de omwalling, de aanleg van de brug, is het gebied van één groot park langzamerhand verworden tot een uit 10 onderdelen versnipperd gebied.
Met de bouw van het Estelgebouw werd de bestemming woongebied tevens veranderd en kwam er een kantoorgebouw midden in een woongebied. Tuinaanleg om het Estelgebouw door Mien Ruys is een typisch jaren 70 ontwerp en is momenteel aan ernstig verval ten prooi.
De huidige huurder Haskoning heeft toegezegd aan te sluiten bij de te ontwikkelen visie en ontwerp.

Het stuwwalgebied en daarbij de oostrand van het Trajanusplein, is na jarenlang achterstallig onderhoud, waardoor wildgroei en ongebreideld opschot het oorspronkelijke uitzicht en de gebiedseigen flora verloren gingen, momenteel dramatisch gesnoeid. Om verdere controle te houden over deze begroeiing en onderhoud in de hand te houden zal aan B&W voorgesteld worden om met behulp van bestrijdingsmiddelen het gewenste resultaat te verkrijgen. Daarna wil de gemeente om de twee jaar groot onderhoud plegen. Momenteel is er, door geldgebrek, geen sprake van het komen tot een serieus ontwerp, maar wordt voornamelijk achterstallig onderhoud uitgevoerd. Dit wordt gezien als de aanzet voor een langere termijn planning, waarin men hopelijk tot een ontwerp kan komen waarin sprake is van integratie van parkeerplekken, parkgebied en verkeersbewegingen.

AMBITIE:
-Uitzichtpunten en visuele verbinding met Ooijpolder en met het Hunnerpark wordt hersteld. Een reeks uitzichtpunten zou wenselijk zijn.
-Eenheid in groen en in omgeving nastreven.De stuwwal zorgt voor een continuiteitslijn.
-Verduidelijking van in- en uitgangen plangebied. Route wordt visitekaartje voor stadsbezoekers.
-Het bieden van ontmoetingsplekken voor de buurtbewoners. Sport en spel voorzieningen.
-Streven naar een natuurlijke vegetatie op de helling.
-Verhelderen van padenstructuur. Doorgaande route voor buurtbewoners over rand stuwwal.
-Veiligheid wordt vergroot door intensievere wandelfunctie. Ook vervuiling (hondenpoep) verminderd.

CONCLUSIE
Door de voorstellen van de startnotitie te volgen, laat men groen tot in de stad doordringen. Deze aanpak krijgt in binnen- en buitenland een steeds groter draagvlak en leidt tot successen op gebied van stedenbouw, ruimtelijke ordening, beleving en identiteit.

Geschiedenis.
Sinds 2000 is de Belangengroep Hunnerberg Panorama bezig met verbetering van dit gebied.
15-04-04 contacten van BHP met dhr. Suttmeijer.manager openbaar groen gemeente.
22-02-05 Bijeenkomst BHP met dhr. Suttmeijer, Bongers en Kuhlmann. Budget € 206.000,-
11-05-05 Overleg met werkgroep samengesteld uit Wijkcomité Oost en BHP en Kuhlmann
16-06-05 Bericht dat dhr. Kuhlmann van het project gehaald is.
23-08-05 Bijeenkomst werkgroep met de dames. Hendriks en Schoonen. Budget € 70.000,-
21-09-05 Bijeenkomst werkgroep met dames H. en S.
25-10-05 Bijeenkomst werkgroep met dames H. en S. en ontwerper
21-11-05 Bijeenkomst werkgroep met dames H. en S. en ontwerper
14-12-05 Inloopavond

K.v.d.P febr. 2006