Stichting Stuuf                                                                                         Nijmegen, 12 november 2015

Corduwenerstraat 2

6523 HW Nijmegen

ter attentie van de heer xxxx

 

Dames, heren,

 

Op maandag 2 november jl. heeft een bespreking plaats gevonden in hotel-restaurant Belvoir.

De heer xxxxx x was aanwezig namens Stichting Stuuf, de heer xxxx, mevr. xxxx en xxxxx waren aanwezig namens Wijkcomité Oost en Belangengroep Hunnerberg Panorama, een werkgroep van Wijkcomité Oost.

 

Wij hebben op het einde van deze bespreking toegezegd intern overleg te plegen en schriftelijk  het standpunt van Wijkcomité Oost en Belangengroep Hunnerberg Panorama aan Stichting Stuuf mede te delen.

 

Dit standpunt luidt als volgt.

 

  1. Het besluit van de gemeente Nijmegen bij brief van 22 september jl. om toestemming te geven een herinneringsbank te plaatsen aan de Batavierenweg is een voldongen feit. Wijkcomité Oost en Belangengroep Hunnerberg Panorama zijn teleurgesteld over (de wijze van totstandkoming van) deze toestemming. Er heeft geen wederhoor plaatsgevonden.

De herinneringsbank past niet in de visie zoals geformuleerd in de Startnotitie uit 2005. In het Programma van Eisen, hieruit voortkomend, kan men voldoende argumentatie halen om deze conclusie te onderbouwen. Vooral het plaatsen van een aan de oorlog gerelateerde herinneringsbank past niet in de sfeer van het onderhavige stuwwalgebied die Wijkcomité Oost en Belangengroep Hunnerberg Panorama al jaren bewaken.

 

  1. We hebben maandag 2 november jl. gesproken over draagvlak voor deze herinneringsbank in deze regio en over een mogelijk in te stellen onderzoek. Hoe aantrekkelijk ook, een dergelijk onderzoek stuit op vele bezwaren. Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd? Wie moeten bij dit onderzoek worden betrokken (regio)? Hoe worden de resultaten geïnterpreteerd? Wat zijn de consequenties van het resultaat? Kortom: vele vragen die alleen maar tot (uitzichtloze) discussies leiden. Het heeft volgens Wijkcomité Oost en Belangengroep Hunnerberg Panorama dan ook geen zin een dergelijk onderzoek uit te voeren.

 

  1. De heer xxxx de heer xxxx , mevr xxxx  en de heer  xxxx waren naar aanleiding van de schouw tijdens het overleg op maandag 2 november jl. het er over eens dat het bestrate uitkijkpunt in de noordoostelijke punt van het Vrouwendaal een geschikte plaats is voor de herinneringsbank. Wijkcomité Oost en Belangengroep Hunnerberg Panorama en hun achterban  gaan met die plaats akkoord (achterban BHP: appartementgebouwen Belvoir, 2 Sterflats, Pays Bas, Keizer Karel en Ooijzicht).

 

 

  1. Naar wij van de heer xxxx tijdens de bespreking van maandag 2 november jl. hebben begrepen, valt over de dimensionering van de herinneringsbank van gedachten te wisselen. De heer  xxxx mevr. xxxx en de heer  xxxx hebben van Wijkcomité Oost en Belangengroep Hunnerberg Panorama machtiging gekregen dit punt in goed overleg met Stichting Stuuf af te handelen.

 

Met inachtneming van het vorenstaande, beschouwen Wijkcomité Oost en Belangengroep Hunnerberg Panorama dit onderwerp als afgedaan. Zij laten de verdere afhandeling met betrekking tot de dimensionering van de herinneringsbank geheel over aan de heer  xxxx , mevr. xxxx  en de heer  xxxx

 

Deze brief wordt verstuurd naar ieder van de leden van het bestuur van Stichting Stuuf.

 

Deze brief wordt eveneens verstuurd naar de gemeente Nijmegen.

 

Hoogachtend en met vriendelijke groet,

 

Namens Wijkcomité Oost en Belangengroep Hunnerberg Panorama.