Beste buurtbewoner,

Graag willen wij u als bewoner van onze wijk op de hoogte stellen van het bestaan, de geschiedenis en de activiteiten van de Belangengroep Hunnerberg Panorama (BHP), zover dat nog onbekend is bij u.

 

Geschiedenis:

De BHP is in 2001 ontstaan in reactie op gemeentelijke plannen. Sindsdien is de groep een onofficieel overlegorgaan dat stuctureel vergadert. Momenteel twee keer per jaar.

Het gebied loopt van Trajanusplein t/m Ooijzicht, de verenigingen van Eigenaren en bewoners van de gebouwen op de stuwwal, (Estel (?), Hotel Belvoir, de Sterflats, Pays Bas, de Batavierenweg, de Keizer Karelflat en gebouw Ooijzicht) alsmede de Graadt van Roggenstraat en Barbarossastraat vallen onder dit gebied. Vanuit de VvE’s worden per appartementen- complex twee leden afgevaardigd en vanuit de straten twee of drie.

In 2008 werd samenwerking met de stichting WijkComite Oost (WCO)  een feit omdat doelstellingen en belangen dezelfde zijn. Vooral wat betreft het verkeersluw en veiliger maken van de omgeving en het beleid ten aanzien van behoud van de cultuur, historie en de landschappelijke uniciteit van de stuwwal.

De huidige voorzitter en secretaris BHP zijn ook lid van het WCO dat frequent vergadert.

Op www.wijkcomiteoost.nl kunt u nadere informatie krijgen.

 

Doelstelling BHP:

  1. Het presenteren van een uniek uitzicht in een prachtig natuurgebied in Nederland
  2. Het optimaliseren van de uitzichtpunten van het panorama.
  3. Het optimaliseren van de wandelpaden. Controle op het onderhoud,

                                                            Signaleren van overlast en verloedering.

  1. Het beschermen van leef- en woongenot
  2. Het verbeteren van de veiligheid en de toegankelijkheid in dit gebied (en de rest van de wijk)

 

GREEP UIT ACTIVITEITEN:

GROENE STUWWAL

De gemeente wil de landschappelijke uniciteit van de stuwwal in een meerjarig gefaseerd plan (Startnotitie) accentueren door de versnippering op te heffen en het groen uit te breiden. Gestructureerd onderhoud zal plaats vinden om de stuwwal in de oorspronkelijke ‘kale’ staat te houden en daardoor de uitzichtpunten te consolideren.

Een hondenlosloopgebied werd aangewezen

In samenwerking met de gemeente  werd in 2006 een ‘Startnotitie’ opgesteld waarin beleid en visie over dit unieke gebied werden opgetekend. Aan de hand van deze notitie werd er gestart met een gefaseerde herinrichting van het gebied: er werden paden hersteld en verlegd, een talud aangelegd en de stuwwal werd ingezaaid met bloemzaad. Twee mozaiekbanken werden geplaatst. Het onderhoud werd uitgebreid en in 2014 kwam uiteindelijk ook de schapenkudde om op de steilwand alle wildgroei onder controle te houden. De kudde komt 4 x per jaar hier grazen.

Nadat de Estel werkzaamheden afgerond zijn zal een volgende fase van de herinrichting gaan volgen. Een ‘Programma van Eisen’ waarin de visie over de fysieke inrichting (meubilair) van de stuwwal uitgangspunt is, werd opgesteld.

 

PARKEREN

In 2002 voerde de gemeente een vergunningen beleid Parkeren in. (sector E1)

Sindsdien is de parkeeroverlast opgelost in onze buurt. De overlast is opgeschoven naar de straten verderop. Het beleid van de gemeente wordt door BHP en WCO kritisch gevolgd w.b. overlast, ontwikkelingen beleid, e.d. Er zijn hierover ook voortdurend contacten met de betrokken partijen.

 

RUIMTELIJKE ORDENING, INFRASTRUCTUUR

In 2003 presenteerden wij het plan de Batavierweg aan de oostzijde van het Estelgebouw te laten vervallen. De ontstane ruimte kan bij het park getrokken worden, met vele voordelen voor het leefklimaat in het algemeen. Deze plannen worden weer relevant als het Estelgebouw bewoond is, naar verwachting halverwege 2017.Ook de parkeerplaatsen aan de  westzijde Batavierenweg tussen Hotel Belvoir en het Estelgebouw zouden in de opinie van het BHP onder een parkeerbeleid kunnen vallen. Dit zal op de agenda geplaatst worden in de herfst van 2017. U kunt uw ideeen inbrengen bij de BHP.

Vanuit het project ‘recreatieve verbindingen’ werd in 2008 de trap in het Vrouwendaal via juridische weg terug gevorderd voor openbaar gebruik en begaanbaar gemaakt, gerenoveerd. Onderaan werd een verbinding gemaakt met het pad achter Estel. Het trottoir voor het Vrouwendaal werd als groenstrook ingericht.

 

In 2007 was de BHP betrokken bij de ‘werkgroep Trajanus’ die kritische kanttekeningen plaatste bij de Ruimtelijke Verkenningen van de gemeente. Op het Trajanusplein,waren twee hoogbouwcomplexen gepland. BHP heeft d.m.v. onderzoek naar afwijkingen van o.a. het bestemmingsplan en het maken van een animatiefilm “De tranen van Trajanus” de planvorming aan de kaak gesteld. Het plein is nogmaals onderwerp geworden van een film, maar nu over de huidige kwaliteiten van het plein. De film dient als geheugensteun mocht de gemeente het plein weer op willen nemen in bouwplannen e.d.

Onlangs namen wij deel aan de Focusgroep Bereikbaarheid waarin de infrastuctuur in Oost bekeken werd op knelpunten en oplossingen. Denkt u daarbij een het Snelfietspad, de herinrichting van wegen die zoals de Daalseweg een bestemming krijgen waarbij auto en fiets beter van elkaar gescheiden worden.

 

CULTUUR HISTORIE STUWWAL

2010: Het Romeins Verleden werd door een wandeling over de Limes ( Romeinse grens) zichtbaar gemaakt en volgt voor een groot gedeelte de stuwwal.

Vanaf de stuwwal heeft men door een hoogteverschil van 40 / 50 meter een spectaculair zicht. De Romeinen, gelegerd nabij de stuwwal konden dit panorama al zeer waarderen: vijandige troepen konden al heel in de verte opgemerkt worden.

Direct op de oost helling van het Vrouwendaal was ooit de muur van het Romeinse legerkamp geplaatst. Informatiepanelen e.d. werden langs de wandelroute geplaatst waarbij BHP een adviserende functie had.

 

SAMEN

WCO en BHP werken samen met verschillende afdelingen van de gemeente, politie, met bedrijven en scholen en andere verenigingen die in Nijmegen activiteiten hebben die binnen de doelstellingen vallen. Binnen die thematiek kunnen zij ook burgerinitiatieven ondersteunen.

Het WCO organiseert jaarlijks Oost ontmoet Oost, een evenement waar bewoners elkaar ontmoeten. Dat geldt ook voor de organisatie van de Nacht van de Ommetjes

Via de: Nieuwsbrieven ‘Oost’ , kunt u op de hoogte blijven van onze bezigheden en van allerlei activiteiten, maar ook d.m.v. een abonnement op de digitale wijkkrant van het Wijkcomité Oost. (gratis abonnement: wijkcomiteoost@gmail.com). U kunt ons sponsoren.

Stg. Wijkcomité Oost, Rabobank Nijmegen nr. 16.78.15504

 

Wij hopen u met dit schrijven voldoende op de hoogte gebracht te hebben over de activiteiten van de Belangengroep Hunnerberg Panorama, waarvan u, als buurtbewoner, het belang zeker zult onderschrijven. Om continuiteitredenen zijn wij altijd op zoek naar nieuwe leden vanuit de VvE’s en bewoners uit ons gebied. Meldt u zich aan op het mailadres hierboven.

 

Henk Remie (vz.)

Karin van der Pas (secr.)