Het Wijkcomité Oost wenst u fijne feestdagen en een betrokken en aangenaam 2018!

  1. OOST ontmoet OOST

Op zondagmiddag 18 maart 2018 is er voor de 12e keer ‘Oost ontmoet Oost’ in het Canisius College aan de Berg en Dalseweg 207. Noteert u de datum alvast in uw agenda. Het is dé jaarlijkse ontmoeting van wijkbewoners, met vele optredens en kunstenaars. En met aandacht voor de thema’s ‘verkamering’ (vervolg op de vorige keer) en ‘het milieu in de wijk’ (van fijnstof tot groen). Wilt u helpen bij de voorbereiding? Graag, mail ons a.u.b.!

Zeshonderd wijkbewoners kwamen naar Oost ontmoet Oost 2017. Een goed georganiseerde bijeenkomst met een zeer actueel onderwerp; de toenemende verkamering in onze wijk. De optredens van een groot aantal kunstenaars uit onze wijk, de opening door burgemeester Bruls en de vele wijkgerichte informatiestands maakten het feestje compleet. Met dank aan de vrijwilligers, de financiële bijdragen van wijkbewoners, de gemeente Nijmegen en enkele lokale bedrijven en natuurlijk het Canisius College ‘Mater Dei’. 

  1. Monumentale gebouwen

Het Estelgebouw wordt spoedig opgeleverd. De eerste bewoners zijn er inmiddels ingetrokken. Een werkgroep met leden van het wijkcomité spreekt met betrokkenen over de herinrichting van de omgeving en is alert dat de eerder uitgewerkte visie op de stuwwal leidend blijft. Het monumentale Canisiusgebouw (1899) staat vanaf oktober dit jaar te huur. De invulling ligt dus nog open.

  1. Bestuurlijke zaken

Het Wijkcomité Oost (sinds 2002) is een stichting met drie bestuursfuncties en 5 à 8 leden. Deze constructie heeft bewezen heel aardig te functioneren. Sinds 1 januari 2016 is Els van Daal voorzitter, Karin van der Pas secretaris en dhr. Tiny Delisse penningmeester. Om op volle kracht te zijn, hebben we 2 nieuwe leden nodig met kennis van zaken en met liefde voor de wijk. Tijdsinvestering is een paar uur per week en mede afhankelijk van je mogelijkheden en interesses. Geïnteresseerd? Mail ons a.u.b.!

  1. Reconstructie Daalseweg en aanleg snelfietsroute

Wijkcomité Oost en aanwonenden praten mee over de inrichting en aanpassing van diverse wegen in de directe omgeving. Zo heeft de gemeente de uitwerking van een snelfietsroute van Lent naar de universiteitscampus door Nijmegen Oost in detail aan betrokkenen voorgelegd. De Daalseweg tussen Albert Heijn en de rotonde bij het voormalig Badhuis is ingrijpend gewijzigd. Met inspraak van een aantal wijkbewoners en het wijkcomité hebben er een aantal aanpassingen plaatsgevonden. Voor het tweede gedeelte richting Oranjesingel wordt nu een plan uitgewerkt dat in een paar sessies aan een klankbordgroep is/wordt voorgelegd. In de loop van 2018 zal met de uitvoering worden gestart. Alle informatie over deze projecten kunt u vinden op een nieuwe website van de gemeente: www.mijnwijkplan.nl

  1. Vrijwillige bijdrage

Het WCO ontvangt jaarlijks een kleine bijdrage van de gemeente Nijmegen. Daarnaast geven enkele wijkbewoners en een paar sponsoren een bijdrage voor de activiteiten en evenementen van het WCO. Sommige wijkbewoners geven jaarlijks een vrijwillige bijdrage van € 25. Doet u mee? Stort dan uw bijdrage op onze WCO-rekening:

NL26 RABO 0167 8155 04. Dank alvast!

 

Wijkcomité Oost
Mailadres: wijkcomiteoost@gmail.com

Website: www.wijkcomiteoost.nl

  1. Verkamering in onze wijk

Tijdens Oost ontmoet Oost 2017 is er met circa 100 wijkbewoners en enkele politieke partijen, studenten, de wethouder en het Platform Kamerbreed (samenwerkingsverband van 9 Wijkcomités) intensief gedebatteerd over de verkamering in onze wijk. Wijkbewoners maakten in grote getale melding van legale en illegale kamerverhuurpanden in de wijk.

Vaak zeer goed gedocumenteerd, met afgewogen meningen.

Er zijn goede en slechte ervaringen. Verhalen over aanspreekbare studenten met oog voor diverse belangen. Maar ook ergernis en klachten wanneer het aandeel van dergelijke panden in een straat onevenredig groot is. De sociale cohesie en de leefbaarheid staan onder druk wanneer deze panden de sfeer in de omgeving dicteren. De boodschap ‘stop de verdere verkamering’ wordt door het Wijkcomité Oost en het Platform Kamerbreed keer op keer benadrukt in de media en vooral bij de politieke partijen.

Het probleem doet zich overigens niet alleen voor in Nijmegen. Kamerverhuur veroorzaakt overlast en verstoringen in wijken en buurten. We roepen de politiek op om verkamering een halt toe te roepen. Tot aan de aankomende raadsverkiezingen is er echter geen politieke meerderheid voor quotering te vinden, zoals dat in verschillende andere steden wel gebeurd is. Wel heeft onze gemeenteraad strengere beleidsregels vastgesteld die vanaf 1 januari a.s. ingaan. Zo moet voortaan een omzettingsvergunning worden aangevraagd als men een zelfstandige woning aan 3 of meer mensen wil verhuren. Dit geldt ook voor appartementen! Een aanvraag in een straat waar al veel overlast van kamerverhuur is, zal niet worden gehonoreerd, zo geven een aantal politieke partijen aan.

Er komt ook geen vergunning wanneer daardoor een gewoon woonhuis wordt ingesloten door kamerverhuurde panden. En panden die op dit moment al kamergewijs verhuurd worden, maar zonder verplichte vergunning, krijgen na 1 januari een half jaar de tijd om alsnog die vergunning aan te vragen. Doen ze dat, niet dan volgt een boete. Overlast kan straks centraal worden gemeld en bij aanhoudende overlast volgen maatregelen. Illegale verhuur wil de gemeente actief gaan opsporen. Na anderhalf jaar volgt een evaluatie. Wij zullen deze voornemens van de gemeente nauwgezet volgen en wij vragen onze wijkbewoners hetzelfde te doen.                                                                                                         

Melden werkt

Bij een klacht is het uiteraard de eerste stap om de betrokkene zelf aan te spreken en zo mogelijk tot afspraken te komen. Als de overlast daarna nog blijft, is het heel nuttig om dit telkens te melden. In het afgelopen half jaar zijn een aantal vergunningsaanvragen namelijk niet gehonoreerd of na bezwaren alsnog ingetrokken omdat er vanuit de nabije omgeving al veel klachten bij de instanties bekend waren.

Het is dus van belang de (overlast)klachten keer op keer officieel te blijven melden, ook al leidt dit niet direct tot vermindering van de klachten. Zolang er nog geen centraal meldpunt bij de gemeente is kunnen klachten gemeld worden bij kamerbreed: meldbuurtoverlast@gmail.com. Wij sturen dan alles door naar de betreffende afdeling van de gemeente. Bel altijd voor nachtelijke geluidsoverlast naar de politie.

Tel. 09008844, en vraag de melding door de politie wordt vastgelegd. Bouw een dossier op!

Ook adviseren wij iedereen om zich aan te melden bij www. Overheid.nl. Men kan dan automatisch iedere dag alle aangevraagde en verleende kamerverhuurvergunningen in de woonomgeving per email toegestuurd krijgen. Dit is een effectief middel om tijdig te kunnen reageren en eventueel een bezwaar in te dienen. Platform Kamerbreed kan u helpen bij het opstellen van een eventueel bezwaarschrift.

Tot slot heeft het Wijkcomité Oost samen met Kamerbreed op 11 oktober jl. een zeer druk bezochte informatieavond verzorgd. Advocaat Maaike Bomers – gespecialiseerd in dit onderwerp – sprak over de juridische implicaties bij kamerverhuur en gaf de toelichting over de (on)mogelijkheden van juridische procedures. Opnieuw bleek hoe belangrijk het is om alert te zijn op ontwikkelingen in je eigen straat, tijdig bezwaren in te dienen, en vooral: elke klacht zo goed mogelijk te documenteren.

Op 18 maart 2018 bij de eerstvolgende Oost ontmoet Oost zullen we de voortgang en diverse maatregelen toelichten, mede met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezing.

Wijkcomité Oost
Mailadres: wijkcomiteoost@gmail.com

Website: www.wijkcomiteoost