Kerngroep Herontwikkeling terrein Zwembad Oost

Nieuwsbrief 1 Groene Parel

Nieuwsbrief 2 Groene Parel

Nieuwsbrief 3 Groene Parel

Open Brief aan College B & W

Groene Kansen“Samen voor het Behoud van een Groene Stad”

De inspreektekst van de Politieke Avond van 28 januari 2009
In het project de Groene Parel gaat het om actieve burgers, die zich inzetten om samen met de gemeente hun buurt in te richten en de leefbaarheid te verhogen. In onze buurt wordt geen groen weggehaald, maar ontstaat juist een unieke kans voor de gemeente om haar groene gezicht te laten zien. Dit past perfect binnen het thema “Samen voor het Behoud van een Groene Stad”. Nijmegen wil zich graag “De Groene stad aan de Waal” blijven noemen. Een kans als deze kun je dan niet laten schieten!
Deze kans doet zich nú voor en het is waarschijnlijk ook de laatste kans om nieuw groen te realiseren in onze buurt, de Componistenbuurt in Altrade. Een unieke kans omdat, nu er voor het Sportfondsenbad Oost in 2010 een andere locatie is gevonden, er een integrale aanpak mogelijk is om het vrijkomende terrein, mogelijk mede met aanpalende percelen te ontwikkelen. Groen is daarbij ons belangrijkste speerpunt. Wij zien een aanzienlijk deel van het terrein als natuur / speelpark voor jong en oud. Daarbij willen we rekening houden met voor ons erg belangrijke items: parkeerdruk, verkeersveiligheid en verkeerscirculatie. Onze buurt heeft veel krappe straten en smalle stoepen, veel geparkeerde auto’s, kleine tuintjes, maar ook veel kinderen. Wij vinden dat bestaande problemen zeker niet groter mogen worden. Wij willen juist de andere weg inslaan. Een natuur park vinden we dus geen luxe. De voordelen van groen zijn inmiddels steeds duidelijker aan het worden in de politiek. Groen wordt steeds vaker gezien als een volwaardig beleidsinstrument bij de inrichting van woonwijken met grote maatschappelijke baten. Ook in het Nijmeegse Groenplan wordt hierover uitgebreid geschreven: “Groen heeft niet meer alleen een ecologische waarde, het draagt bij aan de gezondheid van mensen, het zorgt voor een aantrekkelijke omgeving voor wonen, werken en recreëren, het helpt bij problemen van luchtvervuiling, het werkt mee bij de afkoppeling en berging van regenwater, etc. Een nieuw plan is nodig om die veranderde rol van groen vast te leggen.” Ook in het coalitieakkoord wordt genoemd dat wijkgroen specifieke aandacht krijgt in herstructurering- en nieuwbouwplannen. Gemiddelde cijfers over groen per inwoner zeggen maar weinig over de hoeveelheid groen in bepaalde buurten, zoals de onze. Wij willen daarbij als betrokken buurt een volwaardige gesprekspartner zijn voor de gemeente. Ook bij de landelijke politiek staat de burgerparticipatie in de stedelijke vernieuwing hoog in het vaandel. Wij willen graag samen met de gemeente nadenken over hoe de leefbaarheid van onze buurt verbeterd kan worden; betrokken worden in gemeentelijke beslissingen; en als de Groene Parel gerealiseerd wordt meedenken over het beheer en onderhoud.

Gemeente Nijmegen: Grijp deze kans! Kerngroep Componistenbuurt
(onder de hoed van Wijkcomité Oost en Buurtvereniging Altrade)
Notulen avond herinrichting zwembadterrein 8 december 2008
Zwembad OostZwembad Oost zal 2010/2011 worden afgebroken.

Maar wat komt er voor in de plaats?

Op een bijeenkomst van buurtvereniging Mozart bleek deze vraag veel mensen in de buurt bezig te houden. Namens de buurt is sinds augustus 2008 een kerngroep actief met het inventariseren van de plannen en het uitwerken van een eigen scenario voor het zwembadterrein en de omliggende terreinen.
Het totale terrein dat opnieuw ingericht zal worden bedraagt 1,5 ha. Behalve het zwembadterrein, dat eigendom is van de gemeente, gaat het om:

     • Cultuur in Oost terrein (voormalige drukkerij)
     • Wellen gebouw
     • Aannemersbedrijf CMS

Aandachtspunten voor de werkgroep zijn:
Verkeerscirculatie, parkeerdruk, speelgelegenheid & groen.

De Componistenbuurt is rijk aan kinderen maar openbaar groen en speelgelegenheden zijn schaars. De wijk scoort het slechtste in Nijmegen als het gaat om m2 openbaar groen per inwoner. De nauwe straten rondom het zwembad zijn druk en er zijn te weinig parkeerplaatsen. Noodgedwongen parkeert men auto’s in bochten en op stoepen.

Dit kan mooier en beter!
Wilt u zelf actief worden, neem dan contact op met de werkgroep Zwembad Oost. Ook kunt u uw mailadres doorgeven, zodat we u op de hoogte kunnen houden van de ontwikkelingen.

Contact met kerngroep Zwembad Oost:
zwembadoost@gmail.com

Globale begrenzing van het projectgebied

      Globale begrenzing van het projectgebied