Nieuwsbrief Wijkcomité Oost
April 2017
1. ‘OOST Ontmoet OOST’ 2017 Terugblik!
Op zondag 12 maart jl. heeft Wijkcomité
Oost (WCO) voor de 10e
keer ‘Oost ontmoet
Oost’ georganiseerd. De burgemeester van
Nijmegen, Hubert Bruls, opende deze tiende
OoO en sprak met waardering en liefde over
onze wijkaanpak. Els van Daal gaf als
voorzitter van het Wijkcomité Oost een kort
overzicht van de speerpunten waar het WCO
in 2016 en 2017 op was/is gericht.
De diverse optredens, tentoonstellingen,
films, kunst en sociale wijkgerichte non-profit
organisaties werden druk bezocht.
De vooraankondiging van de Dialoog
‘Verkamering’ heeft zeer veel feitelijke en
accurate informatie opgeleverd, waar we ook
dankbaar gebruik van hebben gemaakt.
Bij dit onderdeel waren ongeveer 140
wijkbewoners, vertegenwoordigers van
studentenorganisaties en een drie fractieleden
van politiek partijen aanwezig. Of er ook
eigenaren van kamerverhuurpanden waren, is
niet bekend. Zie punt 2 hierna!
Veel (nieuwe) wijkbewoners hebben onderling
kennis gemaakt en kennen nu ook het
wijkcomité en daarmee is een van onze
doelstellingen van Oost ontmoet Oost
bereikt. De bezoekers (665) en de diverse
optredens maakten dit terugkerend
evenement weer een waar genoegen voor de
aanwezigen en de organisatoren. De
bezoekers waren enthousiast zo blijkt uit de
vele persoonlijke reacties en uit de ingevulde
enquêtes, waarvan de verdere uitkomsten
begin mei worden gepubliceerd op onze
website.
Met dank aan de sponsoren:
Het Canisius College, Gastrovino De Laak,
Banketbakker Looijenga, de Gemeente
Nijmegen, Hotel Belvoir, De Zonnetrein en een
aantal wijkbewoners die het WCO mede
sponsoren. Verder dank aan allen die een
bijdrage hebben geleverd om ‘Oost ontmoet
Oost’ 2017 een succes te maken.
2. Verkamering.
Tijdens de ‘Dialoog Verkamering’ bij OoO gaf
Ralf Nieuwenhuijsen als voorzitter van
Kamerbreed, (samenwerkingsverband van 8
wijkcomités) samen met de voorzitter van
WCO kort en helder de stand van zaken weer
over de ‘Verkamering’ in Nijmegen en
specifiek in onze wijk.
In onze laatste nieuwsbrief van februari 2017
hebben we uitgebreid aandacht besteed aan
deze ontwikkeling. Als u die bijdrage nog eens
wilt nalezen kijk dan op onze website.
In onze nieuwsbrief van februari jl. hebben wij
de wijkbewoners gevraagd de ervaringen met
‘Verkamering’ in hun eigen straat of directe
omgeving in beeld te brengen.
Op die oproep zijn ruim 40 reacties binnen
gekomen. Soms zeer gedetailleerd en goed
juridisch onderbouwd. Soms globaal, soms
begripvol, vaak gaat het over overlast, of het
ontbreken van voorzieningen bij zoveel
bewoners. Ook maakten nogal wat wijkbewoners
zich zorgen over de veiligheid van diverse panden
waar een aantal fundamentele voorzieningen ( bv
brandveiligheid) ontbreken. Overduidelijk was de
roep om het teveel en snelle groei aan
kamerverhuurpanden in een straat een halt toe
te roepen. De ervaren teloorgang van de balans
en leefbaarheid daar waar langzaam meer dan de
helft van de straat uit kamerverhuurpanden
bestaat. De vele wisselingen van bewoning, de
anonimiteit van de verhuurder en soms zeer
hoge kamerhuren maken dat niemand zich
verantwoordelijk voelt of wil voelen en niemand
aanspreekbaar is voor overlast en/of gevaar.
Soms zijn de kamerverhuurpanden gemeentelijk
geregistreerd. Ongeveer de helft is dat niet.
Wijkcomité Oost en Kamerbreed zijn in het
bezit van een gemeentelijk overzicht van
legale Kamerverhuurpanden en -bedrijven
(KVB) uit 2009. Met hulp van de bewoners
hebben we nu ook een overzicht van enkele
straten in onze wijk in februari 2017. Zoals uit
de vele reacties vanuit de wijk blijkt wordt in
sommige straten de leefbaarheid fundamenteel
aangetast. Voorbeeld:
Straatnaam Aantal2009 2017 eigenaren
Mr.Franckenstr 6 17 n.b.
Tooropstr 15 26 n.b.
Jan v Goyenstr 5 10 n.b
V Langeveldstr 2 8 n.b
De aanvullende gegevens en cijfers uit 2009
worden op onze website geplaatst bij
‘Verkamering’.
Het ontbreken van een adequate gemeentelijk
registratie en gemeentelijk meldpunt maakt
deze ongebreidelde uitbreiding van KVB niet
zichtbaar voor de politieke partijen, maar voor
de direct betrokken wijkbewoners helaas wel.
Of zoals wethouder Velthuizen, die als
wijkbewoner aanwezig was bij OoO, aangaf:
“een politiek die daar ook geen prioriteit aan
wil geven en hiervoor ook geen geld voor vrij
wil maken”. Tot slot Ralf : ‘ Moeten er eerst
ongelukken in illegaal verhuurde panden
gebeuren voordat er wordt ingegrepen?’.
Het wijkcomité gaat in 2017 onverdroten met
dit onderwerp door. Een aantal wijkbewoners
gaan ons hierin ondersteunen.
Op korte termijn zal worden gestart met een
inventarisatie van alle gemelde panden: wat
bekend is bij gemeente en wat niet.
3. Bestuurlijke zaken bij Wijkcomité Oost
Wijkcomité Oost bestaat ruim 14 jaar en is
een stichting met 3 bestuursfuncties en 6
leden. Deze constructie functioneert goed.
Sinds 1 januari 2016 is Els van Daal voorzitter,
Karin van der Pas secretaris en de heer Tiny
Delisse penningmeester. Bent u geïnteresseerd?
Laat het ons weten per mail.
4. Verbouwing Estel gestart
Verwacht wordt dat het gebouw medio
november wordt opgeleverd. Hopelijk loopt
de overlast daarmee terug. Over de te
verwachten parkeer- en herinrichtingsproblemen
van de stuwwal, vindt enigszins
moeizaam overleg plaats met de gemeente,
projectontwikkelaar Fidufast en de
Belangengroep Hunnerberg Panorama en het
Wijkcomité Oost.
5. Aanpassing Daalseweg
De berichtgeving over de herinrichting van de
Daalseweg t.h.v. Albert Heijn tot de rotonde
aan de Tooropstraat heeft vele reacties
opgeleverd. De Gemeente Nijmegen heeft de
kritiek ten aanzien van de chaos, onveiligheid
en sfeer ter harte genomen. Daar waar
mogelijk worden er nu aanpassingen gedaan.
Er is gekozen voor een inrichting waarbij
verkeersdeelnemers met elkaar rekening
moeten houden. Het is een kwestie van
gewenning en dat heeft tijd nodig, aldus
Harold Klomp, de projectleider van de
Gemeente Nijmegen. De klankbordgroep gaat
zich nu bezig houden met de herinrichting van
de rest van de Daalseweg, die een onderdeel
is van het groter plan , zoals snelfietspaden en
herinrichting van de infrastructuur NijmegenOost.
Er wordt dus letterlijk en misschien wel
figuurlijk aan de weg getimmerd! Reacties zijn
welkom via onze e-mail!
7. Vrijwillige bijdrage en WCO-Nieuwsbrief
Het WCO ontvangt jaarlijks een kleine bijdrage
van de gemeente Nijmegen. Daarnaast
ondersteunen wijkbewoners en sponsoren
financieel onze evenementen en
organisatiekosten. Een aantal wijkbewoners
doet jaarlijks een vrijwillige bijdrage van € 25.
Doet u mee? Stort dan uw bijdrage op onze
WCO-rekening: NL26 RABO 0167 8155 04.
Dank daarvoor!
Info
Wilt u op de hoogte blijven van de
ontwikkelingen in de wijk, kijk dan ook op
onze website: www.wijkcomiteoost.nl
Reacties naar; wijkcomiteoost@gmail.com