Verkamering in onze wijk verdient voortdurende aandacht en daarom is het van belang kennis te nemen van de opvatting van het nieuwe college van B&W wat betreft het omzetten van grote panden naar kamerverhuur.

“ Voldoende woningen voor starters en studenten

De huidige Woonvisie loopt tot 2020. Bij de totstandkoming van nieuw woonbeleid nemen we de
beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen voor starters en studenten mee. We streven ernaar
om het bestand goedkope woningen op peil te houden op 20%; goedkope woningen hebben een huur tot €
417,-. Het nieuwe woonbeleid zal onderdeel worden van de in deze coalitieperiode op te stellen
Omgevingsvisie. Nijmegen is een echte studentenstad. De komende jaren worden er 500
studentenwoonruimtes gerealiseerd en daarmee is het aanbod voorlopig op orde. Samen met de
onderwijsinstellingen, de SSH& en anderen zoeken we naar geschikte locaties voor woningen voor
studenten en jongeren, ook voor de grote groep buitenlandse studenten.
We gaan onverminderd door met het tegengaan van illegale verkamering van gezinswoningen. Er wordt
nader onderzoek gedaan naar de omvang en oorzaak van illegale verkamering; op basis daarvan wordt
bezien of dat leidt tot een extra opgave van het realiseren van nieuwe kamers. “
Inderdaad is nader onderzoek nodig want alle honderden aangevraagde legalisaties voor illegale
kamerverhuurpanden zijn door het ODRN ( Omgevingsdienst Regio Nijmegen ) gehonoreerd.

 
Melden van overlast kan op meldoverlastkamerverhuur@odrn.nl en op meldbuurtoverlast@gmail.com