Nieuwsbrief Wijkcomité Oost november2021

Onze wijk is na de lockdown gelukkig weer tot leven gekomen. Het is heerlijk de horeca en winkels weer te kunnen bezoeken.

Wij hopen voorjaar 2022 weer een Oost ontmoet Oost te organiseren

 

  1. Oost ontmoet Oost 2022

Tot twee keer toe is het jaarlijkse evenement ‘Oost ontmoet Oost’ door de Coronapandemie uitgesteld. We streven nu naar maart 2022. Ook dan staat de vraag centraal of Nijmegen Oost nog steeds het geliefde woongebied is de komende decennia.

Het Wijkcomité wil nu deze thematiek aan de orde stellen om de bewoners van morgen een leefomgeving te bieden die bij de bewoners past en vergelijkbaar is met die waarin wij nu leven.                  Wat zal er veranderen als in sommige straten voornamelijk studenten of studiobewoners wonen en nauwelijks gezinnen? Blijft de huidige sociale cohesie in de vele straten van onze wijk bestaan? Wat zijn de gevolgen van de vergrijzing? Is er voldoende passende woonruimte voor senioren?                         Oost ontmoet Oost is de gelegenheid elkaar te ontmoeten en kennis te nemen van in de wijk actieve organisaties en alles wat leeft en bloeit in de wijk. Wij houden u op de hoogte en tot ziens!

  1. Van hotel Belvoir naar Belvoir Residence In de nieuwsbrief van april informeerden we u over de op handen zijnde transitie van hotel Belvoir. Vervolgens heeft Wijkcomité Oost kennisgenomen van het besluit van de gemeente Nijmegen tot het verlenen van de Omgevingsvergunning om hotel Belvoir te transformeren tot wooneenheden. Wijkcomité Oost heeft bezwaar aangetekend tegen het besluit tot het verlenen van de Omgevings-vergunning. De bezwaren hebben met name betrekking op de voor ons en voor omwonenden onnavolgbare toetsing en toelichting van de parkeerbehoefte in Nijmegen Oost en het aantal te realiseren parkeer-plaatsen voor toekomstige en huidige bewoners in het nieuwe Belvoir. De behandeling van Bezwaarprocedure loopt nog.

 

  1. Nacht van de Ommetjes

De 10e Nacht van de Ommetjes Nijmegen Oost, gesponsord door het Wijkcomité,  was ondanks de regen een groot succes. 150 wijkbewoners en burgemeester  Bruls hadden zich opgegeven om te wandelen langs bekende en onbekende plekken met een bijzondere geschiedenis en te luisteren naar muziek en wat mede wijkbewoners te vertellen hadden. Traditioneel werd de avond afgesloten in café Het Haantje.

 

  1. Verduurzaming

Sinds maart/april van dit jaar bestaat de website duurzaamaltrade.nl. Initiatiefnemer is Wim van der Grinten, oprichter van de website Duurzaam Hengstdal. Wim verdiepte zich in de Warmtevisie van de Gemeente Nijmegen, alles rondom de RES (Regionale Energie Strategie) en wat dit gaat betekenen voor de bewoners in onze wijk. Dat was het startpunt om de website duurzaamaltrade.nl in het leven te roepen. Er is nu ook een eigen pagina op de website van nijmegen-oost.nl.
Het streven is rondom de duurzaamheids-thema’s een burgerparticipatiebeweging op te zetten in onze wijk. Enerzijds om een bijdrage te leveren aan de reductie van CO2 uitstoot, door ons eigen gedrag aan te passen, maar ook om voorbereid te zijn op alles wat op ons af gaat komen rondom de energietransitie.

 

  1. Werkgroep Burgerparticipatie

Medio 2020 is op initiatief van een aantal wijkverenigingen de gezamenlijke werkgroep Burgerparticipatie Nijmegen opgericht waarbij het Wijkteam Nijmegen Oost zich heeft aangesloten.

De werkgroep heeft als doel om door samenwerking tussen bestuurders en burgers de kwaliteit van wonen en werken in de wijken te verbeteren en om het vertrouwen jegens de gemeentelijke bestuurders weer te doen toenemen. Afgelopen zomer, verlaat door Corona,  heeft er een eerste overleg van de gemeente  met het dagelijks bestuur van de werkgroep over de invulling van de burgerparticipatie in het kader van de Omgevingswet plaatsgevonden.

 

  1. Verkamering

De regels rondom kamerverhuur Nijmegen worden er niet simpeler op met het huidige ontwerp-facetbestemmingsplan

kamerverhuur. Het lijkt alsof kamerverhuur wordt ingedamd, maar zeker voor Nijmegen Oost geldt dat reeds geconstateerde overlast niet meer zal meewegen in de beoordeling of een pand een omgevingsvergunning krijgt voor kamerverhuur.

Het Facet-bestemmingsplan regelt dat voor alle te verkameren panden een omgevingsvergunning nodig is. Beoordelingscriteria zijn beperkt tot een aantal ruimtelijke en technische eisen, o.a. het niet-insluiten van zelfstandig bewoonde panden. Bij het verlenen van een omgevingsvergunning wordt niet onderzocht, getoetst en meegewogen of de leefbaarheid in de omgeving van het betreffende pand al onder druk staat. Dit conform de eerder wel gehanteerde leefbaarheidstoets.

Reden voor WCO om, samen met andere wijkcomités, haar bezorgdheid te uiten en een zienswijze op dit facetbestemmings-plan kamerverhuur in te dienen.

Meer informatie:

https://www.nijmegen.nl/diensten/bouwen-en-wonen/verkameren

 

  1. Melden overlast

Er zijn nog steeds veel klachten over overlast door kamerverhuurpanden. Wij raden aan elke vorm van overlast altijd te melden via de Meld en Herstel App van de gemeente Nijmegen. De gemeente gebruikt de meldingen bij de aanpak van de overlast gevende kamerverhuurpanden.

 

  1. Transformatie Canisius College

Na Hotel Belvoir wordt ook het voormalige Canisius College verbouwd tot wooneenheden. Er komen 100 appartementen.

Door omwonenden wordt gevreesd voor toenemende verkeer-en parkeerdruk, geluidsoverlast en bedreiging van de groene omgeving met name het Patersbosje. Samengevat is hun reactie dat met name het voorgenomen grote aantal studio’s dit risico vergroot. Inmiddels hebben omwonenden  de gemeente gevraagd om opheldering op deze punten middels een zogenaamde “zienswijze”,  dit is een formele reactie op een vergunningverlening.

Het WCO heeft eveneens een zienswijze ingediend waarin met name zorgen worden geuit over de door verkeer- en parkeerdruk toenemende onveiligheid voor ouderen en gezinnen met jonge kinderen.

 

Het Wijkcomité Oost zoekt dringend versterking, bij voorkeur uit het gebied Berg en Dalseweg /Daalseweg.

Wij zetten ons in voor de leefbaarheid en sociale cohesie in onze wijk. Deze komen  steeds meer onder druk te staan.

Voor een goede follow up heeft het wijkcomité U nodig.

Wij horen graag van u: wijkcomiteoost@gmail.com.

Het Wijkcomité Oost bestaat uit Gerda Kempen voorzitter, Karin van der Pas, secretaris, Juliette Zwijnenburg, penningmeester, Berdie Nollen, Henk Remie, Frank Schrover, Linda Poelmann. Zie  www.wijkcomiteoost.nl

Om alle activiteiten van Wijkcomité Oost te kunnen blijven uitvoeren steunt een aantal wijkbewoners ons door een jaarlijkse bijdrage van € 25.  Steunt ook u het Wijkcomité Oost? Stort dan uw bijdrage op NL26 Rabo0167815504. Dank daarvoor