Bericht van Gemeente Nijmegen

 

We hebben u toegezegd u op de hoogte te houden van het verdere proces van de Nijmeegse Omgevingsvisie. Vandaag is weer een grote stap gezet in het proces, ons college heeft de ontwerp-Omgevingsvisie behandeld en vrijgegeven voor ter inzage legging. Hieronder nemen we u graag mee op de inhoud en het verdere proces. Daarnaast bent u van harte welkom op de inloopbijeenkomst op 2 maart.

 

Nijmegen koerst op compacte en leefbare stad in 2040

In Nijmegen komen er in de komende jaren 15.000 woningen bij in de bestaande stad. De werkgelegenheid groeit met 1000 banen per jaar. Nijmegen blijft een compacte en leefbare stad, zodat mensen zich gemakkelijk lopend, fietsend of met het OV kunnen verplaatsen. Het groene omliggende landschap blijft intact en juist door de verwachte groei blijft Nijmegen een aangename stad. Deze ambities staan in de ontwerp-Omgevingsvisie Nijmegen 2020-2040 Stad in Beweging. Een lange termijnvisie op de inrichting van de stad en een verplicht onderdeel van de Omgevingswet die op 1 januari 2021 in werking treedt.

De extra woningen en werkplekken komen vooral in de zogeheten focusgebieden: Waalsprong, Waalfront, centrum/stationsomgeving, Kanaalzone/Winkelsteeg en Heyendaal en in de sectoren Health & High Tech. Door de ruimte in de bestaande stad te benutten voor de verwachte groei in het aantal inwoners, werknemers en bedrijven, blijft Nijmegen een compacte stad met een duidelijke identiteit en een prachtig omliggend landschap. De wijken Dukenburg, Neerbosch-Oost en Hatert worden toekomstbestendig gemaakt. Door herstructurering, meer werkplekken en voorzieningen toe te voegen en de openbare ruimte te verbeteren.

Wonen en werken gecombineerd

Door slimme combinaties van woningen, werkplekken en andere functies blijft de stad  aantrekkelijk om in te wonen, werken en te verblijven. Dit draagt ook bij aan het toch al gunstige ondernemersklimaat met financieel gezonde en hoogwaardige bedrijven. Nijmegen biedt in de toekomst volop ruimte aan voetgangers en fietsers en bewegen wordt gestimuleerd. In combinatie met een sterk openbaarvervoernetwerk blijft de stad bereikbaar.

 

Groen de stad in

Het groen van buiten wordt meer de stad in getrokken. Door deze groene verbindingen komt er ruimte voor biodiversiteit en dieren en kan de stad de gevolgen van de klimaatverandering opvangen.

 

Duurzaam en circulair

De transformatie naar een duurzame stad met een circulaire economie gaat door. Met efficiënt gebruik van energie, die duurzaam is opgewekt. Samen met (regio)partners, inwoners en bedrijven werkt Nijmegen aan de toekomst. Waarbij ruimte wordt geboden aan initiatieven die de kwaliteit van de stad ten goede komen. Voor alle ontwikkelingen geldt dat deze in goede afstemming met de omgeving moeten plaatsvinden.

 

Omgevingseffectrapportage (OER)

De Omgevingsvisie is ook getoetst op z’n verwachte effecten op het milieu en de omgeving. Vanuit dat oogpunt zijn de ambities goed haalbaar. De aandachtspunten van de OER zijn gebruikt bij de ruimtelijke keuzes in de Omgevingsvisie. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzame mobiliteit en biodiversiteit.

 

Samen met de stad

De Omgevingsvisie is samen met u, inwoners, bedrijven en instellingen tot stand gekomen. Om te zorgen dat de Omgevingsvisie steeds zo actueel mogelijk is, actualiseert de gemeente de visie in ieder geval elk jaar in afstemming met de gemeenteraad en de stad.

 

Lied voor de stad

De inhoud en het proces van de Omgevingsvisie zijn vertaald in een videoclip met een lied voor de stad door de Nijmeegse singer-songwriter Collin Hoeve. De clip is te vinden op het Youtube-kanaal van de gemeente.

 

Zienswijzeprocedure

De ontwerp-Omgevingsvisie, met de bijbehorende stukken, ligt gedurende zes weken (met ingang van donderdag 20 februari 2020 tot en met woensdag 1 april 2020 ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel (Mariënburg 30, Nijmegen). Vanaf dat moment is de digitale Omgevingsvisie ook te raadplegen op de landelijke website.

 

In de periode van donderdag 20 februari 2020 tot en met woensdag 1 april 2020 kunt u een zienswijze over de ontwerp-Omgevingsvisie indienen bij de gemeenteraad, t.a.v. de afdeling Stadsontwikkeling, Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen. Het is ook mogelijk om digitaal een zienswijze in te dienen. Inloggen met DigiD – of voor bedrijven met Eherkenning – is hierbij verplicht.

 

Inloopbijeenkomst

Op 2 maart vindt een inloopbijeenkomst plaats van 19.30 – 21.30 uur (locatie volgt). Hier kunt u terecht voor informatie over de Omgevingsvisie, de zienswijzeprocedure en ook uw zienswijze achterlaten.

Hoe verder?
De zienswijzen die binnenkomen op de ontwerp-Omgevingsvisie verwerken we in een eindversie van de Omgevingsvisie. Het college van burgemeester en wethouders stelt deze opnieuw vast (naar verwachting in mei 2020) en stuurt de visie naar de gemeenteraad voor definitieve besluitvorming. Daarna is de Omgevingsvisie definitief en geeft het richting aan de (ruimtelijke) ontwikkeling van de stad. De visie geldt voor zowel de gemeente als voor andere initiatiefnemers en krijgt jaarlijks een update.

 

Ondergenoemde documenten vindt u op www.nijmegen.nl/omgevingsvisie:

  • Ontwerp-Omgevingsvisie Nijmegen: Stad in beweging
  • Bijlage Stad in Beeld
  • Bijlage Omgevingseffectrapportage (OER)
  • Persbericht ontwerp-Omgevingsvisie

 

Wij danken u voor uw inspanningen tot nu toe en zien u wellicht op 2 maart!

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

Mathieu Schouten, Maarten van Ginkel en Liesbeth Garretsen
Team Omgevingsvisie