WAT WORDT BESCHERMD?

De volgende elementen van de negentiende-eeuw-
se stadsuitleg zijn onderdeel van de rijksbescher-
ming:

• De stedenbouwkundige structuur: onder
andere de opbouw in het wegenpatroon, de
straatprofielen en de inrichting van de straat.

• Het type bebouwing: voornamelijk aaneen-
gebouwde herenhuizen van twee tot drie

bouwlagen en enkele villa’s en bijzondere
gebouwen.
• De waardevolle straatwanden.
• De afscheiding naar de straat met ijzeren
hekwerken.

• Het meestal groene karakter van de voortuinen