Visie op wijkraden

 

De gemeente Nijmegen is blij met alle Nijmegenaren die een actieve rol spelen om hun buurt of wijk nog mooier en leefbaarder te maken. Wijkraden dragen daar substantieel aan bij.  De gemeente erkent de wijkraad als formele gesprekspartner en vertegenwoordiger van de algemene wijkbelangen van alle wijkbewoners. 

 

Veel wijkraden bestaan als organisatie al lang. Iedere wijkraad heeft een eigen ontstaansgeschiedenis en daarmee ook een eigen stijl, vergadercultuur en relatie met haar wijkbewoners en achterban. Ook zijn er verschillen wat betreft (financiële) ondersteuning, facilitering en omgang. 

Om hier meer gelijkheid in te creëren zonder de eigenheid van de wijkraden aan te tasten, hanteert de gemeente Nijmegen voor iedere wijkraad de volgende uitgangspunten:

 

Doel van de wijkraad

 • Het doel van de wijkraad is het bijdragen aan en meedenken over een goed woon- en leefklimaat in de wijk. Het gaat daarbij om zaken van algemeen belang en dus niet om persoonlijke of te specifiek spelende aangelegenheden.
 • De wijkraad is de vertegenwoordiging van de wijkbewoners naar de gemeente voor de thema’s fysiek, sociaal en veiligheid.

 

Organisatie van de wijkraad

 • De wijkraden zijn van de wijkbewoners, niet van de gemeente. Daarmee zijn de bewoners zelf verantwoordelijk voor de organisatie van de wijkraad.
 • De wijkraad bestaat uit bestuursleden die gericht zijn op het algemene wijkbelang en streeft bij de samenstelling naar een zo goed mogelijke afspiegeling van de wijk. De bestuursleden zijn tevens aanspreekpunt voor de gemeente als het gaat om zaken die van belang zijn voor de wijk.
 • Voor het in aanmerking kunnen komen voor subsidie moet de wijkraad een stichtings- of verenigingsvorm hebben en minimaal bestaan uit 2 bestuursleden.

 

Rol van de gemeente

 • De gemeente Nijmegen ondersteunt de wijkraden in bijvoorbeeld de vorm van informatiedeling, bemiddeling of door desgewenst deskundigheidsbevordering aan de wijkbewoners aan te bieden.
 • De gemeente kan subsidie verstrekken om de wijkraden te faciliteren.
 • Het wijkteam van de gemeente bekijkt samen met de wijkraad welke opgaves en thema’s spelen in de wijk, en neemt deze waar mogelijk op in de jaarlijkse wijkagenda.
 • De gemeente betrekt de wijkraden tijdig bij grote toekomstige ontwikkelingen in de wijk, zodat participatie in een zo vroeg mogelijk stadium gefaciliteerd kan worden. De gemeente draagt daarbij zorg voor een transparante beschrijving van de positie op de participatieladder.
 • Het wijkteam van de gemeente Nijmegen neemt initiatief om samen met de wijkraad afspraken te maken over een regulier overleg (het wijkoverleg), met onderlinge informatie-uitwisseling als doel, maar ook het opstellen en bespreken van de stand van zaken van een wijkagenda.
 • De gemeente draagt zorg voor terugkoppeling aan de wijkraad van relevante en/of nieuwe ontwikkelingen die betrekking hebben op plannen in de wijk.
 • Samen met de wijkraad bekijkt de gemeente op welke wijze de werkgroepen kunnen worden ondersteund.
 • De gemeente informeert partners en initiatiefnemers in de wijk over het bestaan en de rol en de vindbaarheid van de wijkraad.
 • Alle zaken die thuishoren bij de meld- en herstellijn of andere gemeentelijke instellingen worden in behandeling genomen door de gemeente.

Rol van de wijkraad

 • De wijkraad organiseert openbare bijeenkomsten met wijkbewoners en organisaties die het doel van de wijkraad onderschrijven. Daarbij wordt onderling informatie uitgewisseld, worden activiteiten op elkaar afgestemd, wordt geprobeerd om tot onderlinge afspraken te komen en wordt de stand van zaken in de wijk besproken.
 • De wijkraad stimuleert wijkbewoners om naar de wijkbijeenkomsten te komen.
 • De wijkraad draagt zorg voor de agenda en het verslag van de wijkbijeenkomsten. Deze worden goed vindbaar gepubliceerd en actief naar de wijkbewoners gecommuniceerd.
 • Indien nodig heeft de wijkraad, naast de reguliere wijkoverleggen, tussentijds (voor)overleg met de gemeente of andere instanties die voor de wijk van belang zijn.
 • De wijkraad onderhoudt een netwerk van de voor de wijk relevante personen of organisaties.
 • De wijkraad zorgt ervoor op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de wijk.
 • De wijkraad bespreekt de benoemde opgaves en thema’s in de wijkagenda met de wijkbewoners, zoekt actief naar personen die zich daarvoor zouden willen inzetten en organiseert werkgroepen wanneer een onderwerp dit verlangt.
 • De wijkraad speelt een actieve rol in het met elkaar in contact brengen en op elkaar afstemmen van initiatieven in de wijk.
 • De wijkraad draagt bij aan alle vormen van informatie-uitwisseling over aangelegenheden in de wijk. De gemeente ondersteunt daarbij. De wijkwebsite, Mijn Wijkplan, het wijkblad en sociale media zijn daarbij van essentieel belang.

Omgangsvormen

 • De wijkraad en de gemeente hebben een voorbeeldrol in een open houding tussen gemeente en wijkbewoners.
 • De wijkraad en het wijkteam zorgen er daarom voor dat geluiden in en uit de wijk gezegd en gehoord kunnen worden.
 • De wijkraad en de gemeente dragen zorg voor respectvolle communicatie en een veilig overlegklimaat tussen wijkbewoners onderling en tussen wijkbewoners en gemeente.
 • De wijkraad en de gemeente zorgen voor wederzijdse naleving van gemaakte afspraken.