Nieuwsbrief Wijkcomité Oost Februari 2020

1. ‘OOST ontmoet OOST’ 2020

Zondagmiddag 22 maart vindt de jaarlijkse bijeenkomst voor alle wijkbewoners van Oost plaats: van 13.30 tot 16.45 in het
Canisius College, Berg en Dalseweg 207 Nijmegen.

Oost ontmoet Oost – een initiatief van Wijkcomité Oost – is al vele jaren een succesvol en verbindend evenement in onze wijk. Centraal staat de ontmoeting met wijkbewoners.

Hoofdthema van deze editie: Wonen in Oost, nog steeds geliefd in 2030?
Iedereen zal een steentje bij moeten dragen om Oost een geliefde woonwijk te laten blijven. Of lopen we daarbij toch tegen grenzen aan? Er is grote vraag naar betaalbare woonruimte, wat betekent het voor de wijk als woonlasten blijven stijgen en als huizen niet meer geschikt blijken voor de huidige bewoners? Wie zal er in 2030 wonen?
Het wijkcomité wil met bewoners in dialoog over het wonen in Oost, over samenwerking in de eigen buurt en over verantwoordelijk zijn voor elkaar.

Er is een programma met zeer gevarieerde optredens met muziek, film, kunst en uitgebreide wijkinformatie. Eind februari volgt het definitieve programma.
Noteer zondagmiddag 22 maart 2020 alvast in uw agenda!
2. Belangengroep Hunnerberg Panorama (BHP)

De BHP volgde het afgelopen jaar nauwlettend de ontwikkelingen van de herinrichting van het parkje aan de oostzijde van het Estel gebouw. In grote lijn stemde dit tot tevredenheid.

De Belangengroep Hunnerberg Panorama vindt dat wandelaars ongestoord zouden moeten kunnen genieten van het uitzicht over de rivier en de Ooijpolder.
Fietsers en brommers gebruiken helaas nog steeds het wandelpad. De BHP had dan ook graag een extra fietssluis gezien bij de ingang van de Estel garage. De gemeente heeft hier niet voor gekozen.
Ook het behouden van het uitzicht is een blijvend punt van aandacht.
Uitgegroeide acaciabomen en opschietend opschot van acacia’s en andere bomen hinderen het uitzicht op de Ooijpolder.

3. De werkgroep Geschiedenis
De werkgroep Geschiedenis houdt zich bezig met de geschiedenis van Nijmegen Oost en is een werkgroep binnen het Wijkcomité Nijmegen -Oost. Enkele onderwerpen: verzetsstrijders in Oost, Het Rooie Dorp, verdwenen winkels in de Jan van Goyenstraat. Verder vindt u op de site van het Wijkcomité interviews met wijkgenoten als de heer en mevrouw Ruijs van de Ubbergseveldweg en Mevrouw Willemse – Saraber van de Jan van Goyenstraat. Ook onze voorgangers hebben interessante artikelen geplaatst. Het is de moeite waard deze te lezen. Suggesties voor andere onderwerpen zijn zeer welkom op wijkcomiteoost@gmail.com onder vermelding van ” Werkgroep Geschiedenis”.
4. Ontwikkelingen verkamering
In de afgelopen drie jaar zijn voor circa 1000 woningen in Nijmegen, waarvan ook een flink deel in Nijmegen Oost, vergunningen voor kamergewijze verhuur verstrekt. Maar ook zijn er veel panden die kamergewijs verhuurd worden, zonder dat daar een vergunning voor is aangevraagd.
In de huisvestingsverordening van de gemeente Nijmegen die vanaf 1-1-2020 van kracht is staan criteria waaraan panden moeten voldoen om voor een zogeheten omzettingsvergunning naar onzelfstandige (lees: kamer) verhuur in aanmerking te komen. Twee belangrijke criteria zijn:
1. de omzetting van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimte mag niet leiden tot het insluiten van een naast-, onder en/of bovengelegen zelfstandige woning door kamergewijs bewoonde woningen;
2. de omzetting van een zelfstandige woning in onzelfstandige woonruimte mag niet leiden tot meer dan 2 direct naast-onder-en/of bovengelegen kamergewijs bewoonde woningen.
Om dit goed te toetsen is het dan wel zaak dat alle kamergewijs verhuurde panden meegenomen worden, ook die zonder vergunning. Daarom heeft Wijkcomité Oost voor ruim 30 adressen een verzoek tot onderzoek naar kamergewijze verhuur bij de gemeente ingediend.

In het afgelopen 2 jaar heeft de gemeente Nijmegen diverse aangevraagde vergunningen geweigerd. Ook zijn diverse eigenaren die kamers verhuren zonder daarvoor een vergunning te hebben door de gemeente aangeschreven. Daarop zijn ruim 30 juridische procedures tegen de gemeente aangespannen. Onlangs is gebleken dat de rechter van oordeel is dat door de gemeente juridisch niet goed is vastgelegd waarom panden een vergunning nodig hebben voor kamerverhuur. Met de nieuwe huisvestingsverordening 2020, is die juridische grondslag er wel. In vervolgprocedures zal moeten blijken of er nu wel voldoende juridische grond is voor de gemeente om een vergunningsplicht op te leggen met criteria om kamerverhuur te mogen weigeren. Wijkcomité Oost volgt dit nauwgezet.

5. Wijkcomité Oost

Het Wijkcomité zoekt nog versterking, met name mensen die zich bezig willen houden met de onderwerpen verkamering en sociale cohesie in de wijk.
Wij horen graag van u: wijkcomiteoost@gmail.com.

Het Wijkcomité Oost spant zich in voor behoud en verbetering van de leefomstandigheden in het gedeelte van Nijmegen-Oost dat wordt omsloten door de Sint Canisiussingel, Jacob Canisstraat, Daalseweg, Heydenrijckstraat, Berg en Dalseweg, Huijgensweg en de stuwwal langs de Ooijpolder, en de naaste omgeving van dat gebied. Het comité bestaat uit Els van Daal, voorzitter, Karin van de Pas, secretaris, Juliette Zwijnenburg, penningmeester, Ans Verheijen, Berdie Nollen, Gerda Kempen, Henk Remie en Paul Giesen. Op www.wijkcomiteoost.nl vindt u meer informatie.

Om alle activiteiten van Wijkcomité Oost te kunnen blijven uitvoeren, zoals Oost ontmoet Oost, het uitgeven van nieuwsbrieven en acties als die rondom verkamering steunen een aantal wijkbewoners ons door een jaarlijkse bijdrage van € 25.
Steunt ook u het Wijkcomité Oost? Stort dan uw bijdrage op NL26 Rabo 0167815504. Dank daarvoor.

Voor uw reactie: wijkcomiteoost@gmail.com