Van: Jac Schmidt
Onderwerp: Indienen handhavingsverzoek.
Datum: 27 november 2018 om 12:53:19 CET
Aan: undisclosed-recipients:;

Beste mensen.

Maandagavond was er een bijeenkomst van Platform Kamerbreed.
Hierbij waren 3 gemeenteraadsleden aanwezig.
Uitvoerig werd stil gestaan bij het handhaven van de leefbaarheid in buurten.
Gezien de ontwikkelingen rond de legalisatie van illegale kamerverhuurpanden is handhaven in onze gemeente een ingewikkelde klus.
De gemeente heeft meestal onvoldoende zicht op wat er zoal speelt in buurten. Menskracht en geld ontbreekt hier dikwijls voor.
Alle aanwezigen waren het er over eens dat het melden van klachten over geluidsoverlast en verrommeling van de buurt een eerste prioriteit is om de gemeente te dwingen om tot actie over te gaan.
Kamerbreed doet daarom een dringend oproep aan u om vooral overlastmeldingen te doen en desnoods ook zelf een dossier van de meldingen op te bouwen zodat je bij bezwaarprocedures niet met lege handen staat.
Desnoods kunt u hierover een handhavingsverzoek bij de gemeente indienen.
In onderstaande link wordt nauwkeurig aangegeven hoe een handhavingsverzoek moet worden ingediend en wat u rechten en plichten zijn.
http://www.handhavingsverzoek.nl

Ga vooral ook na of er mogelijk illegale kamerverhuurpanden in uw buurt zijn. vraag hierover inlichtingen op bij ODRN.
Mocht er sprake zijn van daadwerkelijke illegale kamerverhuur dan kunt u een handhavingsverzoek indienen bij Burgemeester en wethouders.

In de bijlage vind u nuttige adressen en tips waar en bij wie u uw klachten kunt indienen.

Vriendelijke groeten.
Jac Schmidt